Aktualności

środa, 02 luty 2022 12:57

Nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiektach „Orlik 2012” w 2022 roku

Dyrektor Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiektach „Orlik 2012” w 2022 roku. 

I. Warunki pracy:

 1. Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.
 2. Praca dotyczy obiektów zlokalizowanych w Bartoszycach przy ul. Traugutta 23 (2 etaty) , ul. Bema 35 ( 2 etaty ), ul. Nowowiejskiego 31 ( 2 etaty )
 3. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
 4. Minimalna miesięczna liczba godzin:
 1. a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 112 godzin:

- 56 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z BOSiR w Bartoszycach,

- 56 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

 1. b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 56 godzin:

- 28 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z BOSiR w Bartoszycach,

- 28 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

II. Wymagane kwalifikacje:

Konkurs adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport w Bartoszycach

 1. Ukończone 18 lat życia.
 2. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
 4. Dobry stan zdrowia.
 5. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 6. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia.
 3. Zaangażowanie wolontariuszy w działania na Orliku.
 4. Przeprowadzenie testów dla użytkowników Orlika.
 5. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
 6. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
 7. Dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie.
 8. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.
 9. Utrzymanie porządku na obiekcie.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie ( nie dotyczy kandydatów zatrudnionych w poprzednich latach na stanowisku Animatora w Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bartoszycach )
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych (załącznik 1).
 4. Program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem (załącznik 2).
 5. Podpisane oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 3)

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach ( I piętro w Hali sportowej w Bartoszycach przy ul. Słowackiego 2) w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w terminie do: 25.02. 2022 r. do godz. 14:00. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu”.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawiony program planowanych działań.

Dyrektor Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” w 2022 roku.

Ostatnio zmieniany środa, 02 luty 2022 13:05
Copyright © 2018 Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Search